مشخصات کلی

پیاژه

گوشواره ، دستبند ، دکمه سردست ، گردنبند ، حلقه، انگشتر

لا کت اکس فه